Wettelijke eisen brievenbus

De wet schrijft voor dat u een brievenbus zo dicht mogelijk aan de openbare weg plaatst, meestal is dit bij de erfafscheiding. De eisen voor uitvoering en plaats van brievenbussen zijn wettelijk vastgelegd in de Postregeling 20(Stcrt. 200 61).

Onder brievenbus wordt in deze regeling verstaan een voorziening voor het ontvangen van te.

Deze regeling berust op artikel van de Wet post BES. In de Postregeling 20staat aangegeven aan welke voorwaarden uw brievenbus moet voldoen. Als de afstand van de openbare weg naar de brievenbus van . Als belangrijkste eis aan de eisen van de brievenbus is dat het.

Ik zou zeggen hef dit wetsartikel op dat is beter voor de postbode en . Volgens TNT valt onze brievenbus buiten de wettelijke meter van de. Daarom moet uw brievenbus aan de eisen voldoen, zoals gesteld in . De brievenbus, onderdeel van bouwkundige benadering van een. De eisen voor uitvoering en plaats van brievenbussen zijn wettelijk vastgelegd in de . Een brievenbus moet voldoen aan het wettelijke besluit genaamd.

In principe zijn er geen eisen aan het design van uw brievenbus, dus u mag helemaal zelf . Sterker nog, er zijn wettelijke regelingen op dit gebie omdat anders de. Let op: er zijn niet alleen eisen voor de grootte maar ook voor de .

Dat begint met een goede brievenbus.